I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin okrela ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób wiadczenia usług drogelektroniczni sprzeday prowadzonej za porednictwem Sklepu Internetowego www.husarwinch.com przez KWELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONODPOWIEDZIALNOCIz siedzibul. Mickiewicza 36, 32-626 Jawiszowice. NIP: PL 5492458723i, REGON: 386105040

 2. Kontakt z Usługodawcodbywa sipoprzez:
  a. adres poczty elektronicznej
  [email protected]
  b. telefonicznie pod numerem 667 762 929

 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostpny w witrynie internetowej w sposób umoliwiajcy Uytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na noniku w kadej chwili.

II. Definicje

Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj:

 1. Dni robocze – sto dni od poniedziałku do pitku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdcosobprawn, której przepisy szczególne przyznajzdolność prawn, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocktórego Klient moe dokonywaokrelonych działaw ramach Sklepu Internetowego;

 5. Regulamin – niniejszy dokument;

 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegajca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostpnionego przez Sprzedawcna stronie Sklepu internetowego;

 7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za porednictwem których Klient moe w szczególnoci składaZamówienia;

 8. Sprzedawca – KWELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONODPOWIEDZIALNOCIz siedzibul. Mickiewicza 36, 32-626 Jawiszowice. NIP: PL 5492458723i, REGON: 386105040

 9. Towar – towary prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostpny przy kadym z prezentowanych towarów;

 10. Umowa sprzeday – umowa sprzeday Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomidzy Sprzedawca Klientem;

 11. Usługi – usługi wiadczone przez Sprzedawcna rzecz Klientów drogelektronicznw rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o wiadczeniu usług drogelektroniczn(Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

 13. Ustawa o wiadczeniu usług drogelektroniczn– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usług drogelektroniczn(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 14. Zamówienie – owiadczenie woli Klienta, zmierzajce bezporednio do zawarcia Umowy sprzeday, okrelajce w szczególnoci rodzaj i liczbTowaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest moliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient nastpujcych minimalnych wymagatechnicznych:

  a. komputer z dostpem do Internetu
  b. dost
  p do poczty elektronicznej
  c. w
  łączenie w przegldarce internetowej Cookies oraz JavaScript

 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza kadczynność Klienta, która prowadzi do zapoznania siprzez niego z treciami zawartymi w Sklepie.

 3. Klient zobowizany jest w szczególnoci do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania tre
  ci zabronionych przez przepisy prawa, np. treci propagujcych przemoc, zniesławiajcych lub naruszajcych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
  b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zak
  łócajcy jego funkcjonowania, w szczególnoci poprzez uycie okrelonego oprogramowania lub urzdze
  c. niepodejmowania działatakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
  d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuci
  ążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy
  e. korzystania z wszelkich tre
  ci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego uytku osobistego
  f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowi
  zujcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a take z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

IV. Usługi

 • Sprzedawca umoliwia za porednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegajcych na:
  1. przegldaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym
  2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym
  3. udostpnianiu interaktywnego formularza umoliwiajcego Klientom złoenie Zamówienia w Sklepie
  4. wiadczeniu usługi Newsletter
  5. udostpnianiu interaktywnego formularza umoliwiajcego Klientom kontakt ze Sprzedawc
  6. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie
 1. Wskazane w pkt. 1 Usługi wiadczone sprzez Sprzedawc24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu.

 2. Umowa:

  1. o wiadczenie usługi polegajcej na przegldaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwizaniu z chwilzamknicia przez Klienta strony internetowej Sklepu

  2. o wiadczenie usługi polegajcej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwizaniu z chwilprzesłania przez Klienta żądania usunicia Konta lub skorzystania z przycisku „UsuKonto”

  3. o wiadczenie usługi polegajcej na udostpnianiu interaktywnego formularza umoliwiajcego Klientom złoenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwizaniu z chwilzłoenia Zamówienia

  4. o wiadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwizaniu z chwilprzesłania przez Klienta żądania usunicia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania siza pomoclinku znajdujcego siw treci wiadomoci wysłanej w ramach usługi Newsletter

  5. o wiadczenie usługi polegajcej na udostpnianiu interaktywnego formularza umoliwiajcego Klientom kontakt ze Sprzedawcjest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwizaniu z chwiludzielenia odpowiedzi przez Sprzedawc

  6. o wiadczenie usługi polegajcej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwizaniu z chwildodania opinii

 3. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostpna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja nastpuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostpnianego na jednej ze stron Sklepu.

 4. Warunkiem Rejestracji jest wyraenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowizkowe.

 5. Klient ma moliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomoci przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu naley podaprawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywowaodpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w kadym czasie moe odwołazgodna przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcwyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

 1. Klient ma moliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszcych sim.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodajc wypowiedzi owiadcza, e posiada wszelkie prawa do tych treci, a w szczególnoci autorskie prawa majtkowe, prawa pokrewne oraz prawa własnoci przemysłowej.

 2. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient moe zostapoproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

 3. Wypowiedzi powinny byzredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogzawieratreci bezprawnych.

 4. Wypowiedzi nie mognaruszaobowizujcych przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególnoci nie mogmiecharakteru zniesławiajcego, naruszadóbr osobistych lub stanowiczynu nieuczciwej konkurencji.

 5. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi srozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraa zgodna nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawc, a take dokonywanie opracowautworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowieniniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunicia naruszez wyznaczeniem stosownego terminu moe rozwizaumowo wiadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 8. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki kadorazowo zostanpodane na stronach internetowych Sklepu.

 9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzeday

 1. Warunkiem złoenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. Za porednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogbyskładane przez 24

  godziny, 7 dni w tygodniu.

 3. Złoenie Zamówienia moe nastpipoprzez:

  1. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmujcego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególnoci: imii nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego

  2. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocKonta Klienta)

 1. W celu zawarcia Umowy sprzeday za porednictwem Sklepu internetowego i udostpnionego w nim formularza Zamówienia naley, dokonawyboru towarów, podejmujc kolejne czynnoci techniczne w oparciu o wywietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostpne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. Po podaniu przez Klienta korzystajcego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbdnych danych, wywietlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złoonego Zamówienia.

 4. Podsumowanie złoonego Zamówienia bdzie zawierainformacje dotyczce:

  1. opisu przedmiotu Zamówienia

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeli wystpuj)

  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawc

  4. wybranej metody i terminu płatnoci

  5. wybranego sposobu dostawy

  6. czasu dostawy

  7. danych kontaktowych Klienta

  8. danych do faktury

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treci Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania siz „Pouczeniem o odstpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowizkowe oraz nacinicie przycisku „Zamówienie z obowizkiem zapłaty”.

 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złoenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzeday Towarów bdcych przedmiotem Zamówienia.

 7. Po złoeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzajcwpłynicia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierajcostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 8. Nastpnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złoenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi owiadczenie Sprzedawcy o przyjciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyej.

 9. Umowa sprzeday zawierana jest w jzyku polskim, o treci zgodnej z Regulaminem. 13.Informujemy, e od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy przepisy dotyczce wystawiania faktur do paragonów. Podstawa prawna: art. 106b ust. 5 ustawy o VAT W zwizku z tym, prosimy klientów o rozwandecyzjw momencie dokonywania zakupu, czy nabywajtowar jako podatnik (firma), czy jako osoba fizyczna. UWAGA: Gdy zamawiasz w naszym sklepie jako „Osoba prywatna” po dokonaniu transakcji wystawienie faktury na firmnie bdzie moliwe.

VI. Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa sina adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 1. Klient moe wybranastpujce formy dostawy zamówionych Towarów:
  a. za po
  rednictwem firmy kurierskiej
  b. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy

 2. Dodatkowo koszty dostawy zostanwskazane w czasie składania Zamówienia.

 3. Maksymalny termin dostawy trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeeli towar nadal nie zostanie wydany Klient moe odstpiod umowy.

 4. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w 15
  szczególnoci art. 556 oraz 556 -556 Kodeksu Cywilnego.

 5. Sklep Internetowy odpowiada za niebezpieczestwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba e Konsument wybrał innformdostawy nidostawy proponowane przez Sklep Internetowy

 6. Klient w momencie odbioru przesyłki ma moliwość sprawdzitowar i w razie jakiejkolwiek szkody spisaprotokół w obecnoci dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złoenia reklamacji bdskorzystania z uprawnienia do odstpienia od umowy.

VII. Ceny i metody płatnoci

 1. Ceny Towarów podawane sw złotych polskich i zawierajwszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

 2. Klient moe wybranastpujce metody płatnoci:


  • gotówkprzy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcpotwierdzenia przyjcia Zamówienia, zaTowar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy)
  • gotówkza pobraniem, płatność u dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcpotwierdzenia przyjcia i skompletowaniu Zamówienia)
  • zapłata przed wysyłkTowaru (przedpłata). Po złoeniu Zamówienia Klient powinien dokonazapłaty za porednictwem systemu przelewy24.pl. Realizacja Zamówienia nastpuje po zaksigowaniu wpłaty Klienta w systemie płatnoci przelewy24.pl;
 3. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest : PayPro SA ul.Kanclerska15,60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068

VIII. Uprawnienie do odstpienia od umowy

 1. Klient bdcy konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego moe od niej odstpibez podania przyczyny poprzez złoenie stosownego owiadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie owiadczenia przed jego upływem.

 2. Klient moe sformułowaowiadczenie samodzielnie bdskorzystaze wzoru owiadczenia o odstpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Termin 14-dniowy liczy siod dnia, w którym nastpiło dostarczenie Towaru.

 4. Sprzedawca z chwilotrzymania owiadczenia o odstpieniu od umowy przez konsumenta przele na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania owiadczenia o odstpieniu od umowy.

 5. Prawo do odstpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. wiadczenia usług, jeeli Sprzedawca wykonał w pełni usługza wyranzgodkonsumenta, który został poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spełnieniu wiadczenia przez Sprzedawcutraci prawo odstpienia od umowy

  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zaley od wahana rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogwystpiprzed upływem terminu do odstpienia od umowy

  3. umowy, w której przedmiotem wiadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  4. umowy, w której przedmiotem wiadczenia sProdukty, które po dostarczeniu, ze wzgldu na swój charakter, zostajnierozłącznie połączone z innymi rzeczami

  5. umowy, w której konsument wyranie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli Sprzedawca wiadczy dodatkowo inne usługi nite, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niczęści zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów.

 6. W przypadku odstpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uwaana za niezawart. To, co strony wiadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba e zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarzdu, a w szczególnoci stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastpiniezwłocznie, nie póniej niw terminie 14 dni. Zakupiony Towar naley zwrócina adres Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie póniej niw terminie 14 dni od dnia otrzymania owiadczenia konsumenta o odstpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatnoci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatnoci przy uyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego uył konsument, chyba, e konsument wyrazi zgodna inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie bdzie siwizał dla konsumenta z adnym kosztem.

 2. Jeeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny ninajtaszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc, Sprzedawca nie jest zobowizany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 3. Klient ponosi tylko bezporedni koszt zwrotu Towaru, chyba e Sprzedawca zgodził sije ponieść.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartoci rzeczy bdce wynikiem korzystania z niej w sposób inny nikonieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. Reklamacje dotyczce Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym równieKlienta bdcego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rkojmi za wady na zasadach okrelonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikajce z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, naley kierowana adres:
  Husar Winch, ul. Mickiewicza 36, 32-626 Jawiszowice

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłalub dostarczyreklamowany Towar, dołączajc do niego dowód zakupu. Towar naley dostarczylub przesłana adres wskazany w pkt. 2 powyej.

 4. Sprzedawca zobowizuje sido rozpatrzenia kadej reklamacji w terminie do 14 dni.

 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbdnym zakresie niezwłocznie, nie póniej jednak niw terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie wiadczenia usług drogelektroniczn

 1. Klient moe zgłaszaSprzedawcy reklamacje w zwizku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje mona zgłaszapisemnie na adres:
  Husar Winch, ul. Mickiewicza 36, 32-626 Jawiszowice
  na adres poczty elektronicznej: [email protected]

 2. W reklamacji Klient powinien podaswoje imii nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowizuje sido rozpatrzenia kadej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było moliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbdnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialnoci z tytułu rkojmi, jeeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient moe żądadoprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umow, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obnienia ceny lub istnieje moliwość odstpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie moe odstpiod umowy, jeeli wada jest nieistotna.

 3. Odpowiedw sprawireklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

 4. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajdujsina stronie zamówienia.

 5. Prawo do rkojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujcych zakupów jako Przedsibiorcy.

XI. Pozasdowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszcze

1. Klient bdcy konsumentem posiada m.in. nastpujce moliwoci skorzystania z pozasdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze:

 1. jest uprawniony do zwrócenia sido stałego polubownego sdu konsumenckiego działajcego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnicie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzeday.

 2. jest uprawniony do zwrócenia sido wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszcz
  cie postpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakoczenia sporu midzy Klientem, a Sprzedawc.

 3. moe uzyskabezpłatnpomoc w sprawie rozstrzygnicia sporu midzy Klientem, a Sprzedawc, korzystajc take z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadastatutowych naley ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane spod przez FederacjKonsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail [email protected]

 4. ma moliwość skorzystania z pozasdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze. Szczegółowe informacje dotyczce moliwoci skorzystania przez Klienta bdcego konsumentem z pozasdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeoraz zasady dostpu do tych procedur dostpne sw siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadastatutowych naley ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasdowe rozstrzyganie sporów przez internet pomidzy konsumentami a przedsibiorcami umoliwia europejska platforma ODR dostpna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe i kontaktowe okrela ust. I Regulaminu.

 2. Dane osobowe sprzetwarzane zgodnie z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwizujcymi przepisami.

 3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzeday przetwarzane sw zwizku z (cele przetwarzania): (a) koniecznocirealizacji umów zawartych przez Pastwa z Administratorem, jak równiepodjtymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Pastwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (b) koniecznociwypełnienia obowizku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 4. W przypadku rozpoczcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane sna podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w zwizku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 5. Dane osobowe Klienta mogbyprzetwarzane w zwizku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszcze(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złoenia zamówienia, zawarcia umowy sprzeday i jej prawidłowej realizacji.

 7. Dane osobowe Klienta mogbyprzekazane, w zalenoci od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewonikowi lub porednikowi realizujcemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, podmiotom obsługujcym płatnoci elektroniczne lub płatnoci kartpłatnicz, podmiotom wiadczcym usługi hostingowe, doradcy podatkowemu, biuru rachunkowemu, podmiotom z brany informatycznej utrzymujcym lub usprawniajcym Sklep Internetowy, podmiotowi wysyłajcemu newsletter na zlecenie Administratora oraz podmiotowi wiadczcemu usługi remarketingu.

 8. Dane osobowe sprzechowywane przez okres niezbdny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczewynikajcych z umowy, (2) posprzedaowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywizania siz obowizku prawnego nałoonego na Administratora (wynikajcego np. z przepisów o rachunkowoci i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyej przetwarzane bddo chwili cofnicia uprzednio wyraonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

 9. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzadane osobowe w celu innym nicel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

 10. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a take prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje take prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XIII. Postanowienia kocowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomidzy Sprzedawca Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sdom właciwym zgodnie z postanowieniami właciwych przepisów Kodeksu postpowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomidzy Sprzedawca Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sdowi właciwemu ze wzgldu na siedzibSprzedawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie majzastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o wiadczeniu usług drogelektroniczn, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właciwe przepisy prawa polskiego.

Pouczenie o odstpieniu od umowy sprzeday

(informacje dotyczce korzystania z prawa odstpienia od umowy sprzeday)

Prawo odstpienia od umowy

Informujemy, ze majPastwo prawo odstpiod niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odst
pienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Pastwo w posiadanie towarów lub

 2. w którym osoba trzecia inna niprzewonik i wskazana przez Pastwa weszła w posiadanie towarów lub w posiadanie ostatniego z towarów, jeeli umowa dotyczyła przeniesienia własnoci wielu towarów dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeeli umowa dotyczyła przeniesienia własnoci towarów dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystaz prawa odstpienia od umowy, muszPastwo poinformowaKWELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONODPOWIEDZIALNOCIz siedzibul. Mickiewicza 36, 32-626 Jawiszowice. NIP: PL 5492458723i, REGON: 386105040 o swojej decyzji o odstpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego owiadczenia (na przykład pismo wysłane pocztlub pocztelektroniczn).
Mog
Pastwo skorzystaz wzoru formularza odstpienia od umowy, jednak nie jest to obowizkowe.
Aby zachowa
termin do odstpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Pastwo informacjdotyczcwykonania przysługujcego Pastwu prawa odstpienia od umowy przed upływem terminu do odstpienia od umowy.

Skutki odstpienia od umowy

W przypadku odstpienia od niniejszej umowy zwracamy Pastwu wszystkie otrzymane od Pastwa płatnoci (z wyjtkiem dodatkowych kosztów wynikajcych z wybranego przez Pastwa sposobu dostarczenia innego ninajtaszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w kadym przypadku nie póniej ni14 dni od dnia, w którym zostalimy poinformowani o Pastwa decyzji o wykonaniu prawa odstpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatnoci dokonamy przy uyciu takich samych sposobów płatnoci, jakie zostały przez Pastwa uyte w pierwotnej transakcji, chyba e wyranie zgodzilicie siPastwo na inne rozwizanie; w kadym przypadku nie poniosPastwo adnych opłat w zwizku z tym zwrotem.

Moemy wstrzymasize zwrotem płatnoci do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zalenoci od tego, które zdarzenie nastpi wczeniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzeday towarów.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu towarów proszodesłalub przekazanam towar:

................................................

[nazwa produktu]

na adres:

HUSAR WINCH ul. Mickiewicza 36, 32-626 Jawiszowice

niezwłocznie, a w kadym razie nie póniej ni14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Pastwo o odstpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeeli odelPastwo towar przed upływem terminu 14 dni.

BdPastwo musieli ponieść bezporednie koszty zwrotu towaru.
Odpowiadaj
Pastwo tylko za zmniejszenie wartoci towaru wynikajcego z korzystania z niej w sposób inny nibyło to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

× nowość