POLITYKA PRYWATNOCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument stanowi integralnczęść regulaminu Sklepu https://husarwinch.com/pl/

  1. Administratorem danych jest KWELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONODPOWIEDZIALNOCIz siedzibul. Mickiewicza 36, 32-626 Jawiszowice. NIP: PL 5492458723i, REGON: 386105040 zarejestrowany w KRS, który prowadzi działalność za porednictwem Sklepu https://husarwinch.com/pl/ . Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umoliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.

  2. Dane osobowe sprzetwarzane zgodnie z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwizujcymi przepisami.

  3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzeday przetwarzane sw zwizku z (cele przetwarzania): (a) koniecznocirealizacji umów zawartych przez Pastwa z Administratorem, jak równiepodjtymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Pastwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (b) koniecznociwypełnienia obowizku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

  4. W przypadku rozpoczcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane sna podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w zwizku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  5. Dane osobowe Klienta mogbyprzetwarzane w zwizku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszcze(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złoenia zamówienia, zawarcia umowy sprzeday i jej prawidłowej realizacji.

  7. Dane osobowe Klienta mogbyprzekazane, w zalenoci od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewonikowi lub porednikowi realizujcemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, podmiotom obsługujcym płatnoci elektroniczne lub płatnoci kartpłatnicz, podmiotom wiadczcym usługi hostingowe, doradcy podatkowemu, biuru rachunkowemu, podmiotom z brany informatycznej utrzymujcym lub usprawniajcym Sklep Internetowy, podmiotowi wysyłajcemu newsletter na zlecenie Administratora oraz podmiotowi wiadczcemu usługi remarketingu.

  8. Dane osobowe sprzechowywane przez okres niezbdny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczewynikajcych z umowy, (2) posprzedaowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywizania siz obowizku prawnego nałoonego na Administratora (wynikajcego np. z przepisów o rachunkowoci i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyej przetwarzane bddo chwili cofnicia uprzednio wyraonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

  9. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzadane osobowe w celu innym nicel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

  10. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a take prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje take prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

× nowość